DS Verandabouw
Veranda's
Lamellendaken
Overkappingen
Carports

Gratis Offerte

DS Verandabouw
Veranda's
Lamellendaken
Overkappingen
Carports

Gratis Offerte

DS Verandabouw
Veranda's
Lamellendaken
Overkappingen
Carports

Gratis Offerte

DS Verandabouw
Veranda's
Lamellendaken
Overkappingen
Carports

Gratis Offerte

DS Verandabouw
Veranda's
Lamellendaken
Overkappingen
Carports

Gratis Offerte

Veranda’s

Extra ruimte nodig? Een woonveranda van DS Verandabouw gaat naadloos over in je woning. Ze haalt het hele jaar door het buitengevoel én meer licht in huis.

Terrasoverkappingen

Optimaal gebruikmaken van je terras? Met een overkapping van DS Verandabouw ben je altijd opgewassen tegen de grillen van de weergoden.

Lamellendaken

Het buitenseizoen verlengen en langer van je tuin, terras of patio genieten? Zet het weer naar je hand met een lamellendak van DS Verandabouw.

Carports

Op zoek naar een beschut plekje voor je wagen? Een carport van DS Verandabouw biedt bescherming tegen felle zon, regen, storm, vorst, hagel en sneeuw. Dag in, dag uit.

DS Verandabouw[1] vindt uw privacy belangrijk. Om er voor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving[2] en handelen wij in overeenstemming met de ‘Global Data Protection Regulation’[3]. Voorts draagt DS Verandabouw er zorg voor dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen (zullen) worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyverklaring.

  1. Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een van volgende factoren: een naam, een (persoonlijk) identificatienummer, een adres, een online identificator (zoals een IP-adres) of enig ander element dat kenmerkend is voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

  1. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Gebruik van onze website en nieuwsbrieven

Om onze nieuwsbrief te (kunnen) ontvangen dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres. Wanneer u gebruik maakt van onze website, hoeft u geen persoonlijke gegevens met ons te delen. Wanneer dit wel het geval zou zijn, bijvoorbeeld via het contactformulier, zullen wij u dit meedelen.

2.2. Onze dienstverlening

Wanneer u een beroep doet op onze diensten bent u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, verplicht bepaalde persoonsgegevens aan DS Verandabouw te verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen DS Verandabouw en uzelf te sluiten en correct uit te voeren. Verder zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te bewaren, omdat dit een wettelijke verplichting is.

DS Verandabouw verwerkt naast de persoonsgegevens dewelke door haar cliënten of aanverwanten worden aangeleverd, ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door onze cliënten worden aangeleverd betreffende hun werknemers, bestuurders, klanten en leveranciers. De persoonsgegevens die door DS Verandabouw worden verwerkt kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke meer.

DS Verandabouw verwerkt uw persoonsgegevens steeds op een proportionele wijze, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk, ter zake dienend en beperkt zijn om het beoogde doel te realiseren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

het naleven van onze wettelijke verplichtingen als beroepsbeoefenaar

het voorkomen van illegale of vermoedelijke illegale praktijken en/of fraude, en het handhaven van onze algemene voorwaarden

het uitwerken van marketingstrategieën, waaronder het afstemmen van de content op onze website en de inhoud van onze nieuwsbrieven op de interesses en behoeften van haar gebruikers/ontvangers

het optimaliseren van onze dienstverlening en aanbieden van diensten op maat van uzelf en/of uw onderneming het in contact treden met u en/of uw onderneming

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is deze verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van:

toestemming gegeven door uzelf voor een of meer specifieke doeleinden

het openbaar maken van deze gegevens door uzelf

de strikte noodzakelijkheid om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen uit te voeren en na te komen

de vrijwaring van de wettige belangen van DS Verandabouw en/of uzelf, waaronder het verzekeren van de continuïteit van onze activiteiten

andere gerechtvaardigde belangen, waaronder het handhaven van onze algemene voorwaarden.

  1. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen derden (zoals met DS Verandabouw verbonden ondernemingen, subverwerkers, externe medewerkers en derden die een opdracht voor u of ons uitvoeren, serviceproviders waaronder de softwareproviders, DNS- en websitehosters etc.) wel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. DS Verandabouw laat dit enkel toe in de mate dat wij dit wettelijk verplicht zijn, of in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht of wanneer wij betrokken zijn in een (juridisch) geschil of rechtsgeding en om de (eigendoms-) rechten vanDS Verandabouw te vrijwaren en beschermen. DS Verandabouw zal met elke dergelijke derde-subverwerker een overeenkomsten afsluiten in lijn met deze privacyverklaring.

DS Verandabouw zal, met inachtneming van het voorgaande, uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

  1. Sociale netwerken en clouddiensten

DS Verandabouw maakt voor haar elektronische communicatie (nieuwsbrieven en/of berichtgeving) gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort. Deze sociale netwerken laten u toe op deze platformen informatie te delen. Daarnaast kan u persoonsgegevens delen met ons door het gebruik van clouddiensten (zoals Sharefile, Dropbox, Google Drive, WE-transfer etc.). DS Verandabouw heeft geen controle op deze clouddiensten en sociale netwerken, noch op de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt. Wij zijn hier dan ook niet voor verantwoordelijk. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze toepassingen, platformen en sociale netwerken door te nemen. In geen geval delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke clouddiensten en sociale netwerken.

  1. Beveiliging van persoonsgegevens

DS Verandabouw werkt hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Daarom maken wij gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. Onze medewerkers zijn daarnaast zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorgen wij ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor uitvoering en nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Bij het zich voordoen van een gegevenslek of databreach zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in de door de wet voorziende omstandigheden, persoonlijk op de hoogte brengen.

  1. Uw privacy-rechten

De toepasselijke wetgeving kent een aantal rechten toe aan natuurlijke personen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens:

recht op inzage

recht op rechtzetting of verbetering van onjuiste persoonsgegevens

recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

recht op beperking van de verwerking

recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te verzenden aan het volgende e-mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Om zekerheid te hebben over uw identiteit dient deze e-mail vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs. DS Verandabouw zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek. Bovendien heeft u het recht om, op ieder ogenblik, de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven op een tijdstip voorafgaand aan de intrekking daarvan. Aan de uitoefening van bovenstaande rechten zijn in principe geen kosten verbonden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft DS Verandabouw het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen of (ii) te weigeren gevolg te geven aan het verzoek, indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., www.privacycommission.be).

  1. Bewaringstermijn persoonsgegevens

DS Verandabouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen uw persoonsgegevens door DS Verandabouw worden bewaard gedurende een periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door ons toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele backups, gewist of geanonimiseerd.

  1. Wijzigingen en updates

DS Verandabouw kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.

  1. Contact

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website, onze elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij onze functionaris gegevensbescherming:

DS Verandabouw

Centrum Zuid 3021
3530 Houthalen

T 011 811 812
F 011 811 813
E Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 Deze privacyverklaring treedt in werking op 16 mei 2018.

________________________________________

[1] DS Verandabouw, met maatschappelijke zetel Centrum Zuid 3021, 3530 Houthalen België,

[2] Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens.

[3] Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Wat onze klanten zeggen.